ROK PÁNA

Anno Dominiv roku Pána – toto označenie pripájali naši predkovia často a radi k letopočtu. Čo chceli vlastne týmto gestom povedať? Čože urobí z roka toto tajomné označenie, s ktorým sa môžeme stretnúť na historických stavbách stredoveku alebo dreveniciach starých otcov?

Predovšetkým si treba uvedomiť, že každý rok apriori je rokom Pána. Nikto si totiž nemôže urobiť „svoj“ čas; vybrať si „svoj“ život znova. Z nultého bodu. Rozsah sa každému prideľuje. V ňom a s ním treba naplno žiť. Čas je ako pole, na ktorom treba usilovne pracovať a kultivovať ho. Jeden rok Pána: čas, ktorý je nám Pánom daný, aby sme dozrievali a rástli; Bohom daná šanca.

Kto chce žiť aj tento rok pre Pána, vie, že je pozvaný uskutočniť v rámci svojich možnosti veľké možnosti, ktoré sa neopakujú: hľadať a spoznať, čo nás robí v hĺbke srdca radostným a spokojným; opustiť to, čo nás viaže a robí závislým a neslobodným; rozširovať horizont a hľadieť na svet druhých; zriekať sa násilia a prostriedkov nátlaku; darovať lásku a prijať ju; vybudovať medziľudské vzťahy na patričnej úrovni; liečiť a ošetrovať; odstrániť nespravodlivosti vo vlastnom okolí – skrátka: žiť deň za dňom hodnoty, na ktorých môžeme podľa Ježiša spoznávať príchod Božieho kráľovstva.

To sa môže azda len vtedy, ak nový časový úsek pokladáme nie za svoje vlastníctvo, ale usilujeme sa žiť s Pánom – osobne a v spoločenstve veriacich. Kto chce aj v nasledujúcom roku byť vnímavý pre Božie pozvanie a byť bdelým pre znaky Božieho kráľovstva, tomu sa podarí prinášať ich všade, aj tam, kde sú v nepatrných začiatkoch. Buďme však realisti. Iste tu často môžeme pocítiť – ako Ježiš – sklamanie, že tak veľa je mŕtveho okolo nás, aj v nás, čo by mohlo žiť; že sa nový, podobne ako starý Izrael stále odkláňa od vernosti k Božím prísľubom a stráca z očí podstatné hodnoty a tým zrádza svoje povolanie: byť pozvaným k plnosti života. No aj napriek týmto a podobným nedostatkom život v spojení s Pánom času nevedie k pesimizmu či pohŕdaniu týmto svetom. Ba naopak: dáva perspektívu budúcnosti v zmysle životného kréda pápeža Jána XXIII.: Kto verí, ten sa netrasie!

Dnes počíta takmer celý svet letopočet podľa gregoriánskeho kalendára – roky po narodení Krista a akceptuje – či vedome alebo nevedome – že jeho narodenie označuje časový obrat. Že je to pravdivé, môže svet uveriť iba vtedy, keď náš každodenný život dokazuje: v Ježišovi skutočne začalo nové obdobie a prejavuje sa v našom živote.

Prajeme Vám, aby aj rok 2018 bol rokom Pána!

Zaujímavé odkazy