SOĽ

Ježiš je soľou zeme. Bez neho by svet nemal tú príchuť večnosti. Bez neho by
svet padol a zanikol tak ľahko, ako sa rýchlo pokazia potraviny bez soli. Soľ je jeho božská prirodzenosť a jeho Duch, ktorý dostal svet vo chvíli jeho vtelenia a neskoršie vo chvíli zmŕtvychvstania.

 

Ako je Kristus celý pre nás, tak aj my sme tu pre druhých. Ako soľ nie je na ozdobu, tak kresťan má svoje jasné poslanie.  Až vtedy soľ plní svoje poslanie, keď je pridaná do potravín. Kresťan, ktorý žije svoju vieru vo svete, stáva sa obohatením pre druhých. Cirkev je soľou pre svet.

Preto je Cirkev vo svojej podstate misijná, evanjelizačná, zaujíma sa o dobro sveta. A taká musí Cirkev zostať. Soľ sa rozpúšťa, vniká do potravín, stáva sa ich súčasťou, ale nestráca sa. Tak aj kresťan katolík. Keď Ježiš povie, „vy ste soľ“, pripomína nám, že čo sme od neho dostali, sme povinní dať druhým. A čo platí pre soľ, platí aj pre svetlo.

Pre mnohých ľudí vo svete prestal byť život “chutný“ a rovnako “jasný“, a tiež
“príjemný“. Pretože na sebe a na iných zažili sklamanie života. A práve Ježiš –
stále moderný, aktuálny, nezapadajúci prachom, nepatriaci len histórii prináša

životodárnu „soľ, svetlo, mesto na návrší“, aby vrátil svetu chuť žiť, pýtať sa prečo žijem, čo je cieľom, zmyslom, poslaním človeka na zemi. Človek si má znova pripomenúť, uvedomiť, že jeho život nie je  náhoda, zhoda okolností či niečí rozmar. Toto si uvedomujeme my veriaci, keď pod vplyvom Ježišových slov stretávame ľudí bez zmyslu života, ľudí, ktorí sa chytajú do sietí sektárov, do sietí svojich náruživostí, omylov a pádov. Cisár dal príkaz svojmu maliarovi, aby mu nakreslil kraba. Cisár maliara dlhý čas nevidel. Pýtal sa naň a už si myslel, že sa previnil neposlušnosťou voči nemu. Keď maliar prišiel, niekoľkými ťahmi v niekoľkých sekundách namaľoval cisárovi obraz. Vtedy mu cisár položil otázku, kde bol celý ten čas. Na to mu maliar mal povedať: „Študoval som krabov.“ Kto chce byť kresťanom podľa dnešného evanjelia, ten si musí čo najviac osvojiť slová Krista. Až keď sa mu Ježišovo  učenie stane všetkým, dostane sa do jeho žíl, do jeho všedných udalostí života, až vtedy bude kresťanom, ktorý je soľou, svetlom a mestom na návrší.

Spracovala JM

Zaujímavé odkazy