MESIÁŠ V CHRÁME

Každý sviatok sa nám chce prihovoriť svojou jedinečnosťou a neopakovateľnosťou. Aj sviatok Obetovania Pána – Hromnice má svoj zvláštny odkaz.

Lukášovo evanjelium nám približuje túto udalosť slovami: Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: Všetko mužského roku, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi, a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

Chrám bol pre Židov miestom zvláštnej prítomnosti Boha.

Vyvolený národ sa tu celé stáročia pokúšal prekročiť seba samého smerom k Bohu tým, že prinášal obety. V týchto obetách sa sám človek nedaroval, azda len symbolicky – dal sa zastupovať zasvätenými darmi.

Dieťa, ktoré priniesli do chrámu, je oveľa viac ako tento chrám. Je chrámom aj oltárom, ba aj obetou. On sám sa v utrpení a na kríži bezvýhradne odovzdá v láske Otcovi a ľuďom ako najvyšší prejav obety. Dá zrúcať chrám svojho tela, ale Duch Svätý postaví ako plod tejto jeho obety nový chrám, vybudovaný zo živých kameňov; Cirkev -jeho mystické telo. Je Synom Božím. Preto čas starozákonného chrámu sa naplnil a stratil svoju aktuálnosť.

Čas sa naplnil. Dlhé očakávanie Mesiáša sa skončilo. Táto správa prichádza cez nenápadných ľudí, Simeona a vdovu Annu. Sú svedkami, ktorí reprezentujú čakanie Izraela na vykúpenie.

Starec Simeon hovorí prorocky o Dieťati a jeho matke. Pre starca, ktorý prežíva jeseň života toto Dieťa prináša spásu, ktorú Boh pripravil pred všetkými národmi, svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.

Toto Dieťa sa stáva výzvou k rozhodnutiu; uholným kameňom, na ktorom síce mnohí padnú, ale viacerí postavia pevný základ svojej budúcnosti. Jeho príklad a učenie prinesie do sveta revolúciu lásky. On sám sa stotožní s každým, aj s tým najúbohejším pod slnkom. Jeho slová budú také jednoduché, a predsa hlboko zasiahnu srdce človeka; rozdelia svet a mnohým ukážu novú cestu. Cez celé stáročia nebudú chýbať vo svete ľudia, ktorí budú žiť v jeho životnom štýle a stanú sa tak veľkým darom pre ľudstvo.

Aj my sme pozvaní byť darom pre druhých, s ktorými prídeme do kontaktu, ba aj pre neznámych. V duchu tohto sviatku nás k tomu povzbudzuje aj básnik a konvertita Paul Claudel slovami: Takéto sebaobetovanie dáva človeku hodnotu. Očisťuje ho a pripodobňuje ho k božskému, takže sa Boh premieňa v neho: ja som v ňom a on vo mne. Tak nastáva premena. Bez obety niet premeny a bez premeny nejestvuje pravá komunikácia; nejestvuje spoločenstvo ani s Bohom, ani s ľuďmi.

Zaujímavé odkazy